دانلود چند داستان کوتاه ترکی 1

یازار : کوراوغلو

+0 به یه ن
                         

1- دونیا قابار چالیب, یولداش / رقیه کبیری

 

indir | ایندیر  | دانلود        : mediafire

indir | ایندیر | دانلود         :  arzublog

ölçü  | اولچو   | حجم       : 3 m

Biçim | بیچیم  | فرمت      :  PDF

Dil    |   دیل                  : Türkcə  | تورکجه

Ebced | الفبا                 :    ərəb    |  عرب

Qaynaq | قایناق | منبع    : marand-oyku.arzublog.com

 

2- جددینه قوربان اولدوغوم میر گلاب / سارای محمد رضایی

 

indir | ایندیر  | دانلود        : mediafire

indir | ایندیر | دانلود         :  arzublog

ölçü  | اولچو   | حجم       : 1 m

Biçim | بیچیم  | فرمت      :  PDF

Dil    |   دیل                  : Türkcə  | تورکجه

Ebced | الفبا                 :    ərəb    |  عرب

Qaynaq | قایناق | منبع    : marand-oyku.arzublog.com

 

3 - کؤراوغلو داستانی
 

indir | ایندیر  | دانلود        : mediafire

indir | ایندیر | دانلود         :  arzublog

ölçü  | اولچو   | حجم       : 3 m

Bıçım | بیچیم  | فرمت      :  PDF

Dil    |   دیل                  : Türkcə  | تورکجه

Ebced | الفبا                 :    ərəb    |  عرب

Qaynaq | قایناق | منبع    : marand-oyku.arzublog.com

 

4 - قار اوستونده قیرمیزی خال / رقیه کبیری

 

indir | ایندیر  | دانلود        : mediafire

indir | ایندیر | دانلود         :  arzublog

ölçü  | اولچو   | حجم       : 1 m

Bıçım | بیچیم  | فرمت      :  PDF

Dil    |   دیل                  : Türkcə  | تورکجه

Ebced | الفبا                 :    ərəb    |  عرب

Qaynaq | قایناق | منبع    : marand-oyku.arzublog.com

 

5 - 80 ایل حئکایه میز / حمید آرغیش

 

indir | ایندیر  | دانلود        : mediafire

indir | ایندیر | دانلود         :  arzublog

ölçü  | اولچو   | حجم      : 2 m

Bıçım | بیچیم  | فرمت     :  PDF

Dil    |   دیل                 : Türkcə  | تورکجه

Ebced | الفبا                :    ərəb    |  عرب

Qaynaq | قایناق | منبع   : marand-oyku.arzublog.com

 

6 - قارقا / فیروز رفاهی

 

 | ایندیر  | دانلود   : mediafire

indir | ایندیر  | دانلود   :  arzublog

ölçü  | اولچو   | حجم     : 3 m

Bıçım | بیچیم  | فرمت    :  PDF

Dil    |   دیل                : Türkcə  | تورکجه

Ebced | الفبا             :    ərəb    |  عرب

Qaynaq | قایناق | منبع   : marand-oyku.arzublog.com

 

7 - قاوالچی / حمید آرغیش

 

 

indir | ایندیر  | دانلود   : mediafire

indir | ایندیر  | دانلود   :  arzublog

ölçü  | اولچو   | حجم     : 2 m

Bıçım | بیچیم  | فرمت    :  PDF

Dil    |   دیل                : Türkcə  | تورکجه

Ebced | الفبا             :    ərəb    |  عرب

Qaynaq | قایناق | منبع   : marand-oyku.arzublog.com

 

8 - آدرس / رقیه کبیری

 

indir | ایندیر  | دانلود   : mediafire

indir | ایندیر  | دانلود   :  arzublog

ölçü  | اولچو   | حجم     : 2 m

Bıçım | بیچیم  | فرمت    :  PDF

Dil    |   دیل                : Türkcə  | تورکجه

Ebced | الفبا             :    ərəb    |  عرب

Qaynaq | قایناق | منبع   : marand-oyku.arzublog.com

 

9 - خانیش / نریمان ناظیم
 

indir | ایندیر  | دانلود   : mediafire

indir | ایندیر  | دانلود   :  arzublog

ölçü  | اولچو   | حجم     : 500 k

Bıçım | بیچیم  | فرمت    :  PDF

Dil    |   دیل                : Türkcə  | تورکجه

Ebced | الفبا             :    ərəb    |  عرب

Qaynaq | قایناق | منبع   : marand-oyku.arzublog.com 

 

10 - ترلانین طالعی / اسماعیل ممدلی

 

indir | ایندیر  | دانلود   : mediafire

indir | ایندیر  | دانلود   :  arzublog

ölçü  | اولچو   | حجم     : 500 k

Bıçım | بیچیم  | فرمت    :  PDF

Dil    |   دیل                : Türkcə  | تورکجه

Ebced | الفبا             :    ərəb    |  عرب

Qaynaq | قایناق | منبع   : marand-oyku.arzublog.com